ผลสอบ NT

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2565
โดย : นางสาวรัชณีย์ แก้วเลี่ยม

คณะครูและผู้บริหาร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่มีความตั้งใจและความพยายาม ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2564 และมีผลการทดสอบได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติทุกวิชา