บุคลากร

นางสาววิไลวรรณ สะแต

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาวกามารีหย๊ะ เจ๊ะมะ

ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาวนูรฮีดาย๊ะ อูมา

ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล

 

      

นางสาวกอลีเป๊าะ อายารีฮา  

ครูประจำชั้นอนุบาล1/1

นางสาวปิยะพร คงศรี

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1/1

นางสายใจ สีหวงศ์   

 ครูประจำชั้นอนุบาล1/2  

นางสาวซูไฮลา กูโน

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล1/2

นางอรอนงค์ คงพูน

ครูประจำชั้นอนุบาล1/3

นางสาวนูรฮารีนิง อาลี

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล1/3

นางพิมพ์ ขำอรุณ

ครูประจำชั้นอนุบาล2/1

นางวิรัญชนา ปาณะศรี

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล2/1

นางสมร สุวรรณพงษ์

ครูประจำชั้นอนุบาล2/2

นางสาวนิตยา อินน้อย

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล2/2

นางฮาบีบ๊ะ นารอดา

ครูประจำชั้นอนุบาล2/3

นางสาวศิริวรรณ อ่อนดี

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล2/3

นางสาวสมหญิง สาอุ

ครูประจำชั้นอนุบาล3/1

นางสาวประเทือง แก้วเลียม

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล3/1

นางฉัตรพร หมานจันทร์

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางสาวนูร์นูฮา เว๊าะบะ

ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล3/2

              

นางสาวรัชณีย์ แก้วเลี่ยม

ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษปฐมวัย


 

นางสาวปรียะนาฏ หอมเย็น

ครูประจำชั้นประถมปีที่1/1

ครูผู้สอนรายวิชาจินตคณิต

 

นางสาวฮัสมีรา สตาปอ

ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย

 

นางสาวรอกาเย๊าะ สาและ

ครูประจำชั้นประถมปีที่1/2

ครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์

และสังคมศึกษา

นางสาวกนกพรรณ บุญคง

ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์

 

 

นางสาวพาซียะ สามะ

ครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษา

พลศึกษา/ทัศนศิลป์

นางสาวฮาซียะ สาและ

ครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี/ลูกเสือ

นางสาวอาตีกะห์ แวนาแว

ครูผู้สอนรายวิชาศาสนา

นางสาวต่วนซูไฮลา ดอเล๊าะ

ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ

  

 

นางสาววรรณิษา สะมะแอ

เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน